Темы кафедры

Кафедранын мүчөлөрү  «Бүгүнкү күндөгү кесиптик билим берүү   системасында  табигый-математикалык  багытта кошумча адистикке даярдоонун шарты: абалы жана өнүгүү жолу» аттуу жалпы илимий теманын алдында илимий – изилдөөчүлүк иштерди  аткарышат.

Кошумча кесиптик билим берүү   системасында  мезгил  талабына  ылайык  экинчи баскычтагы билим берүүнүн шарттары жана багыттары боюнча  табигый-илимий билимдер, физика-математикалык билим берүү жана көркөм өнөр искусствосу профилдери боюнча окуу процессин оптимизациялоо, орто мектептерде окутуунун мазмунун жана усулдарын өркүндөтүү боюнча иш алып барышат.

Кафедранын профессордук-окутуучулар курамынын илимий-методикалык изилдөөлөрүндө төмөндөгүдөй маселелер коюлган:

-студенттердин  алган билимдерин практикада колдоно билүүсү;

-ойлоо жөндөмдүүлүгүнүн максаттуу өнүгүүсү үчүн окутуунун жаңы технологияларын колдонуу;

-ЖОЖдын жана мектеп курсундагы  окутуунун мазмунун жаңылоо;

-окутуунун усулдарын өркүндөтүү, илимдин өзгөчөлөнгөн тармактарын эске алып, аларды окуп үйрөнүүдө теория менен практиканы  ажырагыс бирдикте карап колдонуу менен билим, билгичтик жана көндүмдөрдү калыптандыруу максатта колдоно билүү;

-жалпы маданий денгээлди жогорулатуу,  интеграцияланган билимге,  билимдин практикалык негизин кеңейтүүгө, окуудагы сынчыл ойломду өнүктүрүүсү каралат.

Бул маселелер  монографияларда, окуу китептеринде, окуу куралдарында, окуу методикалык колдонмолорунда жана усулдук адабияттарда, макалаларда  чагылдырылат.        Ошону менен катар Мамлекеттик билим берүү стардартынын нормативдик   талабына ылайык кафедрада окуу дисциплиналарын  усулдук жактан толук камсыз кылуу  маселеси чечилип келе жатат.  Кесиптик өзөчөлүккө жараша: окуу куралдары, методикалык колдонмолор, окуу-методикалык материалдар  жарык көрүп турат. Натыйжада  кафедранын профессордук-окутуучулар курамы тарабынан ар кандай көптөгөн эмгектер жарык көрүп жатат.

Жыл сайын институттун Окуу методикалык кеңешинде  профессордук-окутуучулар курамынын   илимий-методикалык семинарларынын планы бекитилет.

Илимий-методикалык семинарлардын алкагында төмөндөгүдөй  суроолор талкууланат:

  • Заманбап окутуунун педагогикалык технологияларын киргизүү;
  • Маалыматтык технологияларды жана колдонмолорду колдонуу;
  • Билим берүүнүн мотивациялык негизин калыптандыруу:
  • Студенттердин окуудагы жетишкендиктеринин деӊгээлин аныктоо, окуу процессинин эфективдүүлүгүнүн мониторинги;
  • Компетенттүүлүктү жогорлатууга багытталган программалак курстардын мазмунун жакшыртуу;
  • Болочок педагогдордун кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандыруу проблемасы;
  • Табигый – математикалык багыттардагы теориялык жана практикалык актуалдуу проблемалар;
  • Заманбап билим берүү мейкиндиги: проблемалары жана өнүгүү  денгээли ж.б.

 

Илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо — билим берүү тармагындагы кафедранын негизги милдеттеринин бири болуп саналат.  Илимдин докторлугу окумуштуулук даражасы үчүн  изденип жаткан кафедранын мүчөлөрү: Аликова А.М., Тюмонбаева Н.Б., Эгембердиев Ш.А., Халилова Г.Т. Азыркы учурда илимдин кандидаты окумуштуулук даражасы үчүн  изденип жаткан кафедранын мүчөлөрү: Керимкановой У.А., Доолотказиев Т.Т., Мадиевой А.М., Айдаров А.Ж. ж.б.

Ошондой эле кафедрада изденүүчүлөрдү  даярдоо жана илимий жетекчилик иштерди жүргүзүшөт. Окутуучу Жуманова Г.Т. математика багыты боюнча аспирантурада окуп жатат. Ар дайым кафедранын жыйындарында изденүүчүлөрдүн илимий диссертациялык иштери талкууланып турат. Студенттер үчүн  илимий изилдөө иштерин  жүргүзүү боюнча усулдук лекциялар өткөрүлүп турат. Институттун денгээлинде өткөрүлгөн мындай семинарларга  студенттер жана  изденүүчүлөр активдүү катышып турушат.