Образовательная деятельность

Кафедранын жалпы ТЕМАСЫ

Общая кафедральная тема

 

 1. “Бүгүнкү күндө билим берүүнүн өнүгүү жолунун шарты — психологиялык – педагогикалык жана гуманитардык билимдер тармагындагы кадрларды кошумча профессионалдык  билимге ээ кылуу жана өркүндөтүү ”.
 2. «Подготовка специалистов психолого – педагогических и гуманитарных дисциплин в системе дополнительного профессионального образования в современных условиях: состояние и пути развития».
 3. М.Р. Рахимова  атындагы КЖ жана ККД институтунун ППжана ГБ кафедрасынын окутуучулары жанна студенттерине Ohlin режимиминде откоруулучу семинарлардын графиги
  Семинардын темасы Куну Сааты Ф.И.О Ohlin режим
  1. «Педагогдун инсан катары – озгоруусу, окуу бийиктоосу» 09.04.20 14-00 Турусбекова А.Э- п.и.к., доцент. ZOOM
  2. «XIX кылымдагы Туркестандагы иллюстрациялык жана фотографиялык тарыхый булактар» 13.04.20 14-00 Абдалиева Г.К – т.и.к., доц. м.а.

   

  ZOOM
  3. «Мектепке чейинки курактагы баланын эмоционалдык жактан онугуусу 17.04.20 14-00 Сейдекулова К.С — п.и.к., доцент. ZOOM
  4. «Самооразование как профессиональное развитие педагога» 22.04.20 14-00 Новикова С.В – ага окутуучу ZOOM
  5. «Идея свободной государственности казахско-кыргызского народа»  международный семинар (Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова). 24.04.20 14-00 Байдилдеев Ж.Р – т.и.к., доц. м.а.

   

  ZOOM (Эл аралык семинар)
  6. «Психология межличностного взаимодействия» 28.04.20 14-00 Абдышукурова Г.Ж – ага окутуучу ZOOM
  7. «Забота в условиях изоляции» 30.04.20 14-00 Суходубова Н.А. ZOOM

   

  ПП жана ГБ кафедрасынын башчысынын м.а.                                    Омурканова Ч.Т.